Podsumowanie działań Urzędu m.st. Warszawy w zakresie kontroli taksówek w 2023 roku

W 2023 roku, współpraca między Urzędem m.st. Warszawy a różnymi służbami kontrolnymi zaowocowała przeprowadzeniem 1835 kontroli pojazdów używanych do przewozu osób. Dzięki tym systematycznym działaniom, liczba usług transportowych oferowanych nielegalnie zauważalnie spadła. Z drugiej strony, obserwuje się wzrost zainteresowania uzyskaniem legalnej licencji na prowadzenie działalności transportowej.

W ramach przeprowadzanych kontroli w 2023 roku, wykryto 523 nieprawidłowości w działaniu taksówek i firm przewozowych. Miasto Warszawa wraz z odpowiednimi służbami regularnie realizuje działania kontrolne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z komercyjnych usług transportowych na terenie stolicy. Szereg działań zostało podjętych w celu sprawdzenia jak przewoźnicy przestrzegają obowiązujących norm prawnych dotyczących transportu drogowego, prawa o ruchu drogowym oraz praw podatkowych. Kontrole obejmowały również legalność pobytu cudzoziemców na terenie RP. Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu różnych służb, takich jak Policja, Straż Graniczna czy Inspekcja Transportu Drogowego, które mają różne, niezależne uprawnienia kontrolne.

Najczęściej stwierdzane naruszenia to: 100 przypadków wykonywania transportu drogowego osób bez licencji, brak badań lekarskich i psychologicznych u 68 kierowców, 208 kierowców naruszających przepisy prawa miejscowego, 62 kierowców prowadzących pojazd bez uprawnień do kierowania, 2 kierowców po spożyciu środków odurzających, 6 przypadków jazdy po spożyciu alkoholu, 39 fałszywych praw jazdy, 3 poszukiwanych przez policję kierowców, a także zatrzymanie 159 dowodów rejestracyjnych pojazdów. Wykryto również 3 fałszywe licencje i 46 przypadków niezgodności w rozliczeniach na podstawie aplikacji mobilnej i e-kasy. Ponadto, podczas składania wniosków o uzyskanie identyfikatora kierowcy taksówki na miejscu (tzw. okienku), Policja zatrzymała 48 klientów posługujących się fałszywym prawem jazdy. W ciągu roku 2023 na Policję zgłoszono także 29 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z fałszywymi orzeczeniami lekarskimi, psychologicznymi czy tłumaczeniami dokumentów na język polski.

W roku 2023 nastąpił zauważalny wzrost liczby wniosków o wydanie identyfikatorów dla kierowców TAXI. Świadczy to o skuteczności działań Prezydenta m.st. Warszawy w walce z nieuczciwymi przewoźnikami. Urząd m.st. Warszawy wzmocnił także wyposażenie stanowiska bezpośredniej obsługi w BAISO urządzeniami mobilnymi do weryfikacji autentyczności dokumentów (np. praw jazdy, dowodów osobistych), co również przyczynia się do wykrywania oszustw.

Na początku 2024 roku, podjęto kolejne działania kontrolne. W styczniu przeprowadzono łącznie 102 czynności sprawdzająco-kontrolne, które pozwoliły na wykrycie wielu nieprawidłowości. Między innymi: brak uprawnień do kierowania pojazdem u jednego kierowcy, dwa zatrzymane dowody rejestracyjne, czterech kierowców zatrzymanych przez Straż Graniczną, dwóch kierowców nie spełniających wymagań ustawy o transporcie drogowym, dziewięciu kierowców bez wypisu z licencji TAXI podczas kontroli, ośmiu kierowców nie spełniających wymagań przepisów prawa miejscowego odnośnie oznaczeń, a także 42 ukarane mandatami karnymi na kwotę 4000 zł. kierowców.

Warto pamiętać, że usługi transportowe na podstawie aplikacji mogą świadczyć tylko przedsiębiorcy z licencją „TAXI”. Przy wsiadaniu do taksówki powinniśmy sprawdzić, czy pojazd jest wyposażony w lampę dachową z napisem „TAXI”, a także czy w widocznym miejscu wewnątrz pojazdu znajduje się identyfikator z danymi kierowcy.