Wszystko, co musisz wiedzieć o nadchodzących wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, które zostało ogłoszone dzień wcześniej, wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Proces głosowania będzie trwał od godziny 7 rano do godziny 21.

W wyborach na Radę m.st. Warszawy, Rad Dzielnic m.st. Warszawy oraz na Prezydenta m.st. Warszawy mogą brać udział obywatele Polski, Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Warunki uczestnictwa to ukończenie 18 lat najpóźniej w dniu wyborów, posiadanie czynnego prawa wyborczego oraz stale zameldowanie na terenie danej gminy.

Podobne kryteria dotyczą wyborów do Sejmiku Województwa – uprawnieni do głosowania są obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze i są stale zamieszkali na terenie danego województwa.

Ale przede wszystkim, aby głosować w wyborach samorządowych, trzeba być zarejestrowanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie m.st. Warszawy.

Obecność w stałym obwodzie głosowania można uzyskać na dwa sposoby: poprzez zameldowanie się na pobyt stały na terenie danej gminy lub poprzez złożenie wniosku o wpis do Centralnego Rejestru Wyborców. Wniosek ten można złożyć osobiście lub za pomocą ePUAP do właściwego Urzędu, a decyzję o jego przyjęciu Urząd wydaje w ciągu 5 dni. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie pod adresem podanym we wniosku.

W przypadku obywateli innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa, samo zameldowanie nie wystarcza. Muszą oni również złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Miejsce głosowania w wyborach samorządowych jest związane z miejscem stałego zameldowania. Nie ma możliwości otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania ani złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Osobom niepełnosprawnym lub osobom, które najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat, umożliwia się udzielanie pełnomocnictwa do głosowania jak również głosowanie korespondencyjne. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 29 marca 2024, a zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosić do 25 marca 2024.